Όροι Χρήσης και πολιτική Επιστροφών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το .ladym.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ανήκει στην εταιρεία Παπαδόπουλος Δημ. Μάριος. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του ladym.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του χρήστη στο δικτυακό τόπο συνεπάγεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση που ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο ladym.gr. Το ladym.gr μπορεί να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του ladym.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

Το ladym.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το ladym.gr των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το ladym.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ladym.gr.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όλες οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και οι περιλαμβανόμενες στην ιστοσελίδα διαφημίσεις, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Οι τιμές, καθώς και οι διαφημιστικές προσφορές δέχονται αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Το ladym.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρεις, έγκυρες και ακριβείς. Εντούτοις, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση, το ladym.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα ή για τυπογραφικά και τεχνικά λάθη, συμπεριλαμβανομένων των λαθών ως προς τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, ούτε εγγυάται ότι η χρήση της ιστοσελίδας θα είναι απρόσκοπτη και/ή απαλλαγμένη από σφάλματα ή ότι η ιστοσελίδα δεν θα προσβληθεί από «ιούς». Το ladym.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα ή από προϊόντα που εμφανίζονται.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Το ladym.gr κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχόμενου της ιστοσελίδας, το οποίο είτε του ανήκει, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα του για τη χρήση αυτου. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των λογοτύπων ή και οποιουδήποτε κωδικού χωρίς την έγγραφη άδεια του ladym.gr. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους λόγους.

Το σύνολο των διακριτικών γνωρισμάτων του ladym, όπως αυτά εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, αποτελούν προστατευόμενα εμπορικά σήματα και / ή διακριτικά γνωρίσματα του ladym.gr. Σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ladym.gr ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του ladym.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

Το ladym.gr θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας αρχικά για να σας παρέχει τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και δευτερευόντως για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο σας εξυπηρετεί. Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να αποθηκευτούν ή να τύχουν επεξεργασίας από το ladym.gr στη χώρα κατοικίας σας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία το ladym.gr είναι εγκατεστημένο. Το ladym.gr θα εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μεταβίβαση πληροφοριών έξω από τη χώρα κατοικίας σας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση από τα ως άνω αναφερόμενα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και το Νόμο 2819/2000 , το Νόμο 2774/1999, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και τις Οδηγίες της Ε.Ε. 95/46/EK και 97/66/EK και ειδικότερα τα δικαιώματα που σχετίζονται με την πληροφόρηση, την πρόσβαση και υπόληψη και θα έχετε δικαίωμα άρνησης, εναντίωσης, διόρθωσης ή/και προσωρινής έννομης προστασίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών σας που τηρούνται από το ladym.gr, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλεξανδρείας 19, Τ.Κ. 163 45, Ηλιούπολη-Αθήνα, Τηλ.: 210 9753623.

Το ladym.gr έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανανεώνει ή και να τροποποιεί τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία θα σας ενημερώνει για σημαντικές αλλαγές ή τροποποιήσεις ως προς την πολιτική της προστασίας προσωπικών δεδομένων με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα της.

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Εάν οι επισκέπτες του ladym.gr χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχει ο δικτυακός αυτός τόπος για να παράσχουν άλλες πληροφορίες πλην προσωπικών δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του ladym.gr με τη συναίνεση του επισκέπτη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το ladym.gr με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς, ο δε επισκέπτης που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση του ως άνω υλικού από το ladym.gr.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ladym.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το ladym.gr δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ladym.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο ladym.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

COOKIES

Το ladym.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις οποίες οι υπηρεσίες του ladym.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (Links)

Το ladym.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ladym.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να εισέρχεστε σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας και για να προχωρήσετε στην online αγορά προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να έχετε λογαριασμό χρήστη. Το ladym.gr είναι δικτυακός τόπος, στον οποίο μόνο εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να κάνουν αγορές προϊόντων. Η εγγραφή ως μέλη επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών. Για την εγγραφή σας και για να ανοίξετε λογαριασμό χρήστη, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας στο ladym.gr έγκυρες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως υποδεικνύονται στην ισχύουσα αίτηση εγγραφής. Με την εγγραφή σας και για την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω του ladym.gr, δέχεστε να υποβάλετε έγκυρες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, και να ενημερώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες, εφόσον χρειάζεται. Αν το ladym.gr θεωρήσει ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς, μη επίκαιρες ή ελλιπείς, διατηρεί το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να αναστείλει ή να παύσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών και/ή να αναζητήσει έγκυρα και ακριβή στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, το ladym.gr έχει το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει κατά την κρίση του οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της αίτησης εγγραφής αποτελεί τεκμήριο της ανωτέρω γνώσης και αποδοχής των Όρων Χρήσης εκ μέρους του χρήστη.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όσες δραστηριότητες καταγράφονται στο λογαριασμό του και οφείλει να διασφαλίζει ότι εξέρχεται από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε επίσκεψης. Εάν χρησιμοποιεί κοινόχρηστο υπολογιστή ή υπολογιστή στον οποίο, ενδεχομένως, έχουν πρόσβαση περισσότερα άτομα, ο χρήστης οφείλει να βεβαιώνεται ότι ακολουθεί όλες τις σχετικές οδηγίες έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι έχει αποσυνδεθεί επαρκώς και ότι έχει εξέλθει από την ιστοσελίδα και το σύστημα του υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να μην επιτρέψει σε άλλους να αποκτούν πρόσβαση στο λογαριασμό του.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

Γενικά

Οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 

Τιμή προϊόντων

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Το ladym.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλλει το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

 

Παραγγελία προϊόντων

Η παραγγελία των προϊόντων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας, στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία του χρήστη, ο τρόπος πληρωμής και η διεύθυνση αποστολής του προϊόντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας, το ladym.gr θα αποστέλλει επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). Η παραγγελία ισχύει μόνο αφού γίνει αποδεκτή από το ladym.gr και αποσταλεί το σχετικό e-mail επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση απρόβλεπτης έλλειψης αποθεμάτων ή άλλου λόγου ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την ολοκλήρωση της παραγγελίας, το ladym.gr μπορεί να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας ενημερώνοντας τον χρήστη με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) εντός δυο (2) ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Το ladym.gr μπορεί να περιορίζει τον αριθμό τεμαχίων που μπορεί ο χρήστης να παραγγείλει ανά είδος και ανά παραγγελία. Το νόμιμο παραστατικό της συναλλαγής (απόδειξη/τιμολόγιο) θα σας αποστέλλεται μαζί με την παραγγελία σας.

Το ladym.gr διατηρεί το δικαίωμα καθυστέρησης ή ακύρωσης της παραγγελίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.      Το προϊόν δεν διατίθεται πλέον.

2.      Συντρέχουν περιστάσεις ανωτέρας βίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ.)

3.   Δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που μας δώσατε.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail και θα σας γνωστοποιήσουμε το λόγο της καθυστέρησης ή ακύρωσης και θα σας προτείνουμε τυχόν εναλλακτικές λύσεις.

 

Παράδοση Παραγγελιών

Το ladym.gr παραδίδει προϊόντα μόνο εντός της Ελληνικής επικράτειας. Οι αποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών μεταξύ 10.00 π.μ.-17.00μ.μ. Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες το ladym.gr προωθεί τα προσωπικά στοιχεία σας που απαιτούνται για την παράδοση της παραγγελίας (όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής).

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα της διεύθυνσης και των λοιπών στοιχείων που εισάγετε. Το ladym.gr και η συνεργαζόμενη με αυτό Εταιρεία ταχυμεταφορών ουδεμία ευθύνη φέρουν σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης της παραγγελίας σας λόγω εισαγωγής από εσάς λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων.

Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως του όγκου ή/και του βάρους των προϊόντων ανέρχονται σε 5,90 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εκτός προϊόντων ειδικών χαρακτηριστικών, για τα οποία είναι δυνατόν να αναγράφεται διαφορετικό κόστος αποστολής στη σελίδα παραγγελίας) και βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Η παράδοση πραγματοποιείται μεταξύ 2 - 5 ημερών από τη λήξη της παραγγελιας.. Από τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας από το ladym.gr στον Μεταφορέα, την ευθύνη για την έγκαιρη και ορθή παράδοση των προϊόντων φέρει ο Μεταφορέας.

 

Συναλλαγές - Χαρακτηριστικά προϊόντων

Πριν την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας του ladym.gr, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχθείτε ανεπιφύλακτα τα χαρακτηριστικά και τους όρους και προϋποθέσεις συναλλαγής που περιλαμβάνονται και αναγράφονται σε κάθε προϊόν και υπηρεσία που προσφέρεται, καθώς και τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Αν δεν αποδεχθείτε τους παραπάνω όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα και να προβείτε σε συναλλαγές σε σχέση με προσφερόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

 

Τρόποι Πληρωμής

Για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδος, το ladym.gr δέχεται πληρωμές σε τραπεζικό λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς), PayPal ή Αντικαταβολή.

Οι πληρωμές μέσω PayPal πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του PayPal αμέσως μετά την υποβολή από εσάς της φόρμας παραγγελίας.

Οι πληρωμές με αντικαταβολή πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, οπότε και καταβάλλετε το σχετικό χρηματικό αντίτιμο στον υπάλληλο της Εταιρείας ταχυμεταφορών που θα σας παραδώσει την παραγγελία.

Οι πληρωμές με κατάθεση σε λογαριασμό στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 210-9702866. Εμείς, με το που λάβουμε το αντίγραφο, αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο, το αντίτιμο που έχει καταβληθεί θα σας επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο που το καταβάλατε.

 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι όλοι οι όροι και οι διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι βασικοί και ουσιώδεις. Τυχόν ακύρωση κάποιου ή κάποιων όρων δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση ακύρωση των υπόλοιπων όρων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με αυτό. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή τους παρόντες Όρους Χρήσης μεταξύ του ladym.gr και του χρήστη, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Προσφέρουμε 100% εγγύηση ότι αν είστε καθ 'οποιονδήποτε τρόπο δυσαρεστημένος με την αγορά σας ή χρειάζεται διαφορετικό μέγεθος, σας το αλλάζουμε ή σας επιστρέ-φουμε τα χρήματα σας εξολοκλήρου, με την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα επιστραφεί σε μας στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, αφόρετο και καθαρό, με τις ετικέ-τες άθικτες εντός 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής.

Μπορείτε να κάνετε επιστροφή της αγοράς σας (με δικά σας έξοδα) με το ταχυδρομείο ή με courier, εντός 14 ημερών από την παραλαβή, στην ακόλουθη διεύθυνση Αλεξανδρείας 19 Τ.Κ. 16346, Ηλιούπολη Αθήνα.

Στέλνετε ένα e-mail στο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, για να δηλώσετε επισήμως την αίτησή σας για επιστροφή. Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίας, την ημερομηνία παραγγελίας, μαζί με το IBAN, την επωνυμία της τράπεζάς σας και το όνομα δικαιούχου.

´Όταν θα παραλάβουμε τη συσκευασία σας, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της αγοράς σας.

Αφού έχουμε λάβει το δέμα, επιτρέψτε μας 7 εργάσιμες μέρες μέχρι να γίνει η επιστροφή χρημάτων στο λογαριασμό σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας επισημαίνουμε ότι στην επιστροφή χρημάτων ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.

Στην περίπτωση της ανταλλαγής / επιστροφής παρακαλούμε να φυλάξετε την απόδειξη της αποστολής ως αποδεικτικό στοιχείο. Θα πρέπει να κρατήσετε αυτό το πιστοποιητικό μέχρι να λάβετε την επιστροφή χρημάτων ή την αντικατάσταση.

Όλα τα πακέτα επιστροφής πρέπει να έχουν προπληρωθεί. Μόλις λάβουμε τη συσκευ-ασία σας, το αίτημα επιστροφής σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία μέσα σε 7 εργάσι-μες μέρες. Θα σας αποσταλεί ενημερωτικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία κάνατε την αγορά. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η τράπεζα σας μπορεί να απαιτήσει επιπλέον ημέρες για να επεξεργαστεί τη συναλλαγή από τη στιγμή που θα λάβουν το αίτημα από εμάς (συνήθως 5 με 7 εργάσιμες). Τα καθιερωμένα έξοδα απο-στολής δεν επιστρέφονται. Οι επιστροφές πιστώνονται στην αρχική μέθοδο πληρωμής.

 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει δικαιώματα όσον αφορά τις ανταλλαγές. Ωστόσο, αν ο καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ανταλλαγή προϊόντος, θα πρέπει πρώτα να επιστρέψει το ανεπιθύμητο προϊόν (ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες) και να πραγματοποιήσει μια νέα αγορά με δικά του έξοδα.

Εάν η ανταλλαγή οφείλεται σε σφάλμα της εταιρίας, ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει καμία δαπάνη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ

Στα ακόλουθα προϊόντα δεν επιστρέφονται:

1. Εσώρουχα, μαγιό, κορμάκια, εάν έχουν αφαιρεθεί τα απαραίτητα προστατευτι-κά και οι ετικέτες

2. Όλα τα προϊόντα που αγοράζονται σε τελικό στάδιο εκπτώσεων

3. Όλα τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία SPECIAL OFFERS

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ

Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει ή θέλετε να ανταλλάξετε ένα προϊόν που έχει εξα-αντληθεί, θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να σας προτείνουμε εναλλακτικές προτάσεις.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην δηλωθείσα από εσάς ηλεκτρονική διεύθυνση για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και στο πλαίσιο των συναλλαγών σας με το ladym.gr. Το ladym.gr μπορεί επίσης να επικοινωνεί μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail), σε τακτική (αποστολή newsletter) ή έκτακτη βάση (αποστολή προσφορών και ενημέρωση για νέα προϊόντα/υπηρεσίες), για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση, το ladym.gr θα σας παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα διανομής της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

 

LADYM.GR

Αλεξανδρείας 19, Ηλιούπολη-Αθήνα

Τ.Κ.: 163 45

Τηλ.: 210 9753623

e-mail: ladym@info.gr

 

 

 

 

καλαθι  

Δεν υπάρχουν προϊόντα

Μεταφορικά 0,00 €
ΦΠΑ 0,00 €
Σύνολο 0,00 €

Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ

καλαθι ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κανένα νέο προϊόν

Ενημερωτικό δελτίο

PayPal

Search